Polityka Prywatności

SODEXO buduje ze swoimi klientami, partnerami, konsumentami i współpracownikami silne i trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu: zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych jest naszym absolutnym priorytetem.
SODEXO przestrzega wszelkich regulacji i przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Grupa Sodexo stosuje bardzo rygorystyczną politykę prywatności, aby zagwarantować ochronę danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych i innych aplikacji SODEXO:

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

SODEXO bardzo poważnie pochodzi do kwestii ochrony Twoich danych osobowych.
Opracowaliśmy niniejszą politykę, aby poinformować Cię o warunkach, na jakich gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby uzyskać informacje dotyczące kategorii danych osobowych podlegających gromadzeniu i przetwarzaniu, sposobu, w jaki korzystamy z takich danych oraz odbiorców, którym możemy je przekazywać. Niniejsza polityka zawiera również opis przysługujących Tobie praw oraz tego, w jaki możesz się z nami skontaktować w celu skorzystania z takich praw lub zadania nam jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka może być zmieniana, uzupełniana lub aktualizowana, w szczególności w celu uwzględnienia ewentualnych zmian w przepisach prawa, regulacjach, orzecznictwie lub stanie wiedzy technicznej. Jednakże, Twoje dane osobowe będą w każdym czasie przetwarzane zgodnie z polityką obowiązującą w czasie gromadzenia danych, o ile bezwzględnie obowiązujący przepis prawny nie stanowi inaczej i wymaga stosowania z mocą wsteczną.

Niniejsza polityka stanowi integralną część Warunków Korzystania ze strony internetowej.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3,000,000 PLN, KRS: 0000033826, NIP: 522-23-57-343.

DEFINICJE

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających taką osobę.

„My” lub „Nasz” Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., (dalej Sodexo),

„Użytkownik” oznacza każdego użytkownika/osobę odwiedzającą stronę internetową.

„Strona Internetowa” strona internetowa Sodexo dostępna pod adresem www.sodexofriends.pl

GROMADZENIE I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w sposób bezpośredni (w szczególności za pośrednictwem formularzy danych dostępnych na naszej stronie internetowej) lub pośredni (w szczególności za pośrednictwem naszych dostawców usług lub funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej). Zobowiązujemy się uzyskać Twoją zgodę bądź umożliwić Tobie odmowę udzielenia zgody na korzystanie z Twoich danych w określonych celach, w każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne. Będziemy Ciebie informować w każdym przypadku o celach gromadzenia Twoich danych za pośrednictwem różnych internetowych formularzy danych oraz za pośrednictwem Polityki dotyczącej plików cookie.

RODZAJE GROMADZONYCH I WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczone gwiazdką w formularzach danych są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne dla celów realizacji złożonych zamówień. Niepodanie obowiązkowych informacji skutkuje brakiem możliwości rejestracji oraz założenia konta.

DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ NAS W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Określone informacje są przez nas gromadzone w sposób zautomatyzowany podczas korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, w celu personalizacji i poprawy jakości świadczonych usług.
Informacje te gromadzone są przez nas z wykorzystaniem poniższych metod:

PLIKI COOKIE

Plik „cookie” jest niewielkim plikiem informacji, wysyłanym do Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej i przechowywanym na Twoim komputerze. Plik ten zawiera informacje takie jak nazwa domeny, dostawcy usługi internetowej i systemu operacyjnego oraz datę i czas uzyskiwania dostępu przez użytkownika. Pliki cookie nie mogą w żaden sposób uszkodzić Twojego komputera. Pliki cookie nie są wykorzystywane w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają nam określenie, w szczególności, Twojej lokalizacji geograficznej oraz języka wyświetlania, aby umożliwić Tobie łatwiejsze przeglądanie stron internetowych. Pozwalają nam również na przetwarzanie informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, w tym wyświetlanych stron i dokonywanych wyszukiwań, w celu ulepszenia treści dostępnych na stronie internetowej tak, abyśmy mogli dostosować się do Twoich zainteresowań i oferować Tobie bardziej dopasowaną zawartość. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookie z naszej strony internetowej, możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Aby zarządzać dokonywanymi przez Ciebie wyborami, każda przeglądarka posiada odmienną konfigurację. Opis takich konfiguracji znajduje się w menu pomoc Twojej przeglądarki, która zawiera informacje o sposobie zmiany ustawień na żądaną konfigurację dotyczącą plików cookie. Zalecamy jednak, abyś nie decydował się na wyłączenie obsługi plików cookie. Zwracamy uwagę, że w przypadku zablokowania, wyłączenia lub uniemożliwienia zapisywania plików cookie, niektóre z naszych stron internetowych nie będą się wyświetlać w prawidłowy sposób i nie będziesz posiadać możliwości korzystania z niektórych oferowanych przez nas usług. W takim przypadku, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki związane ze zmniejszoną funkcjonalnością naszych usług w związku z brakiem możliwości przechowywania lub korzystania z plików cookie wymaganych dla potrzeb ich funkcjonowania, których możliwość zapisywania została przez Ciebie odrzucona lub wyłączona.
Ponadto, klikanie na dedykowane ikony sieci społecznościowych takich jak Twitter, Facebook, Linkedin, itp., w przypadku, gdy są one wyświetlane na naszej stronie internetowej, a użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie podczas przeglądania strony, może skutkować zapisaniem plików cookie na urządzeniach użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) również przez takie sieci. Te rodzaje plików cookie są zapisywane na Twoich urządzeniach wyłącznie z zastrzeżeniem udzielenia zgody przez użytkownika poprzez dalsze przeglądanie naszej strony internetowej. Użytkownik może jednak w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na zapisywanie plików cookie tego rodzaju przez sieci społecznościowe wskazane powyżej.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

ADRESY IP

Adres IP stanowi unikatowy identyfikator wykorzystywany przez niektóre urządzenia elektroniczne w celu identyfikacji i wzajemnej komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Internetu. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, możemy wykorzystywać adres IP urządzenia używanego w celu połączenia się ze stroną internetową. Wykorzystujemy powyższe informacje, aby określić ogólną lokalizację geograficzną urządzenia oraz lokalizację osób korzystających ze strony internetowej.

DANE STATYSTYCZNE

Strona internetowa korzysta z Google Analytics w celu generowania raportów statystycznych. Raporty te zawierają, na przykład, informacje dotyczące liczby użytkowników, którzy korzystali ze strony internetowej, odwiedzanych stron internetowych oraz obszarów geograficznych, w których znajdują się miejsca lokalizacji użytkowników stron. Informacje gromadzone za pośrednictwem narzędzi statystycznych mogą obejmować, na przykład, Twój adres IP, stronę internetową, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej oraz rodzaj użytego urządzenia. Twój adres IP jest przechowywany w naszych systemach w postaci ukrytej i będzie wykorzystywany wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to konieczne w celu rozwiązania problemu technicznego, administrowania stroną internetową lub poznania preferencji naszych użytkowników. Dostęp do informacji dotyczących ruchu na stronie internetowej posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Nie wykorzystujemy powyższych informacji w celu identyfikacji użytkowników strony i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Użytkownik może korzystać z dedykowanych ikon sieci społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Linkedin, itp. znajdujących się na naszej stronie internetowej.
Sieci społecznościowe tworzą bardziej przyjazną atmosferę na stronie internetowej i pomagają w jej promowaniu przez udostępnianie. Usługi udostępniania nagrań video wzbogacają treści dostępne na naszej stronie internetowej i zwiększają jej widoczność. Kliknięcie na powyższe ikony umożliwia nam dostęp do informacji prywatnych, udostępnionych przez Ciebie publicznie i dostępnych za pośrednictwem Twoich profili w sieciach społecznościowych wskazanych powyżej. Nie tworzymy ani nie korzystamy z odrębnych baz danych pochodzących z takich sieci społecznościowych, stworzonych w oparciu o Twoje dane osobowe udostępnione publicznie za ich pośrednictwem, a także nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w powyższy sposób.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na dostęp do Twoich danych osobowych podanych w częściach Twojego profilu lub kont społecznościowych dostępnych publicznie, należy skorzystać z procedur stosowanych przez określone sieci społecznościowe w celu ograniczenia dostępu do Twoich danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z Twoich danych osobowych w szczególności, w poniższych celach:

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach realizacji i zarządzania łączącymi nas umowami, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem związanym z poprawą jakości i doskonałości operacyjnej oferowanych Tobie przez nas usług bądź w celu przestrzegania określonych obowiązków określonych w przepisach prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Twojej wcześniejszej zgody w przypadku, gdy zostaniesz poproszony o jej udzielenie w określonych okolicznościach.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. W związku z powyższym, dostęp do Twoich danych osobowych posiadają wyłącznie ci z naszych pracowników, którzy muszą być w ich posiadaniu, aby móc przetwarzać Twoje zamówienia lub realizować żądaną usługę.

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane nieuprawnionym osobom trzecim. Możemy jednak udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do Grupy Sodexo i upoważnionym dostawcom usług (na przykład dostawcom usług technicznych [hosting, utrzymanie], konsultantom, itp.), z których usług możemy korzystać dla celów świadczenia naszych usług. Upoważniamy naszych dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług w naszym imieniu lub przestrzegania obowiązków prawnych. Ponadto, możemy udostępniać Twoje dane osobowe (i) w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa lub jest to wymagane w związku z postępowaniem prawnym, (ii) w odpowiedzi na żądanie uprawnionych organów publicznych lub innych urzędników państwowych, lub (iii) w przypadku, gdy w naszej opinii przekazanie takich danych jest konieczne lub wskazane oraz zgodne z obowiązującym prawem, aby zapobiec szkodom fizycznym lub finansowym bądź w związku z dochodzeniem prowadzonym w zakresie podejrzewanych lub stwierdzonych działań niezgodnych z prawem.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone i przetworzone. Okres ten może zostać przedłużony, w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, o okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.

DANE OSOBOWE SZACZEGÓLNE (dawniej: WRAŻLIWE)

Co do zasady, za pośrednictwem naszej strony internetowej nie gromadzimy danych osobowych szczególnych. „Dane osobowe szczególne” oznaczają wszelkie informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego dowolnej osoby fizycznej, jej przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane o stanie zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Termin ten obejmuje również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

W przypadku, gdy gromadzenie powyższych danych jest niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, gromadzimy takie dane zgodnie z miejscowymi wymogami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz, w szczególności, za Twoją wyraźną, uprzednią zgodą i z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Polityce prywatności.

DANE OSOBOWE I DZIECI

Strona internetowa sodexofriends.pl jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania.

Dzieci korzystające ze strony internetowej, które nie ukończyły 16 lat lub nie posiadają zdolności prawnej muszą uzyskać zgodę swoich opiekunów prawnych przed podaniem swoich danych na stronie.

Limit wieku 16 lat może zostać obniżony do lat 13, w zależności od przepisów prawa miejscowego obowiązującego w stałym miejscu zamieszkania użytkownika.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na fakt, iż Sodexo jest międzynarodową grupą kapitałową, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z Grupy Sodexo lub spoza niej, upoważnionych do świadczenia usług w naszym imieniu oraz posiadających siedzibę w krajach nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych przekazywanych w powyższy sposób, zastosujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę takich danych, w tym podpisanie Standardowych Klauzul Umownych opracowanych przez Komisję Europejską lub zastosowanie innych, równoważnych środków.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Tobie określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Możesz również żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia niekompletnych danych. Przysługuje Tobie również prawo do posiadania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych Przysługujące Tobie prawo do „bycia zapomnianym” przewiduje możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; (ii) podejmiesz decyzję o cofnięciu swojej zgody (jeżeli stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania), z zastrzeżeniem, że cofnięcie takiej zgody nie powoduje, ze przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody staje się niezgodne z prawem; (iii) dokonałeś wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (iv) Twoje dane były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; (v) Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wykonania obowiązku prawnego; lub (vi) usunięcie danych jest wymagane dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Możesz również żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

Prawo do złożenia skargi Niezależnie od wskazanych wyżej praw, możesz też złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Ta witryna przechowuje pliki cookie. Służą one do poprawy jakości korzystania z witryny internetowej i umożliwiają świadczenia bardziej spersonalizowanych usług, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.