Regulamin korzystania z Platformy sodexofriends.pl

 1. Postanowienia ogólne Regulaminu

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego sodexofriends.pl (zwanego dalej “Platformą”) przez spółkę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033826, REGON 013055815, NIP 522-23-57-343, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 zł, nr telefonu 22 535 11 11, adres e-mail info.svc.pl@Sodexo.com, faks: 22 535 10 01 (zwanej dalej “Sodexo” lub “Usługodawcą”).
  2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej sodexofriends.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Definicje


  Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:


  1. Hasło – poufny, ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, który umożliwia logowanie do Konta,
  2. Kod Premium – kod umożliwiający dostęp do Oferty przeznaczonej dla ograniczonej przez Usługodawcę grupy Użytkowników,
  3. Konto – indywidualne konto Użytkownika na Platformie,
  4. Kupon - kupon lub bon zniżkowy, kod rabatowy, los, bilet lub dokument, plik lub informacja w innej formie, w tym elektronicznej, dostępne do pobrania na Platformie uprawniające Użytkownika do skorzystania z Oferty, na zasadach w niej określonych
  5. Oferta – informacja handlowa lub marketingowa dotycząca Partnera, kierowana do Użytkownika, przy czym warunki skorzystania z Oferty mogą różnić się w zależności od użycia przez Użytkownika Kuponu,
  6. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym poprzez Internet, punkty handlowe lub usługowe, jak również placówki franczyzowe lub współpracujące, którego dotyczą Oferty prezentowane na Platformie przez Usługodawcę,
  7. Platforma – internetowa platforma promocyjna Usługodawcy udostępniająca Użytkownikom Oferty, dostępna na stronie internetowej ww.sodexofriends.pl,
  8. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która może przeglądać informacje zamieszczone na Platformie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług,
  9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Platformę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 poz. 344),
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,
  11. Urządzenie - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, telefon, tablet, inne urządzenie mobilne) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym antywirusowym, najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych oraz posiadające dostęp do sieci Internet, na którym Użytkownik korzysta z Platformy,
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 poz. 287 ).
 3. Warunki korzystania z Platformy i zasady funkcjonowania

  1. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  2. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat za korzystanie z Platformy.
  3. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie Urządzenia oraz dostęp do poczty elektronicznej.
  4. Platforma umożliwia Użytkownikom:
   1. rejestrację oraz prowadzenie Konta,
   2. przeglądanie i otrzymywanie informacji o Ofertach, w tym na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
   3. pobieranie Kuponów,
   4. kontakt z Usługodawcą poprzez pocztę elektroniczną.
  5. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Usługodawcę działalności, korzystanie przez Użytkownika z Platformy nieodłącznie wiąże się z:
   1. przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, w celu marketingu usług Usługodawcy i podmiotów trzecich, których dotyczą Oferty zamieszczone na Platformie lub których dotyczą usługi dostępne poprzez Platformę,
   2. przekazywaniem na Urządzenie informacji handlowych lub marketingowych poprzez Platformę lub przez pocztę elektroniczną Użytkownika,
   3. uzyskiwaniem dostępu do informacji o lokalizacji Użytkownika na Urządzeniu,
   4. określeniem preferencji Użytkownika na podstawie przeglądanych przez niego Ofert, informacji o lokalizacji Urządzenia lub działań podejmowanych na Platformie, w celu jak najlepszego dopasowania Ofert, określonych w ust. 4, do oczekiwań Użytkownika,
   5. stosowaniem plików &qout;cookies&qout;.
  6. Informacje przesyłane przez Platformę do Użytkownika, mogą mieć charakter ogólny, tj. mogą być skierowane do wszystkich Użytkowników, jak również, w oparciu o działania opisane w ust. 5 lit d) powyżej), mogą mieć charakter spersonalizowany, tj. mogą być kierowane do wybranej grupy Użytkowników lub do konkretnego Użytkownika.
  7. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi oparte o lokalizację, tj. polegających na wyświetlaniu informacji o Ofertach dostępnych w pobliżu miejsca przebywania Użytkownika lub dostępnych w odwiedzanych sklepach i punktach usługowych, jak również o usługach, o których mowa w ust. 4 powyżej. W tym celu niezbędne jest pobieranie informacji o lokalizacji Urządzenia. Użytkownik ma możliwość udostępnienia Platformie informacji o lokalizacji poprzez odpowiednie ustawienia Urządzenia. W przypadku braku udostepnienia ww. usługi Platforma nie będzie pobierała danych o lokalizacji Urządzenia. Użytkownik może w każdej chwili zablokować lub odblokować dostęp Platformie do usługi lokalizacyjnej poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu.
  8. Warunki Ofert, w tym czas jej trwania oraz miejsce i czas realizacji oraz sposób i miejsce pobrania i realizacji Kuponu, jeżeli Oferta go zawiera, są określane w jej treści, chyba że Partner określi inaczej.
  9. Określone w Ofercie usługi lub sprzedaż towarów na rzecz Użytkownika świadczy Partner, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym Partner jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie usługi lub prawidłowe dostarczenie towaru, określonych w Ofercie, w tym za realizację Kuponu, jeżeli Oferta go zawiera. Zakup towaru lub skorzystanie z usługi Partnera przez Użytkownika w sposób wskazany w treści Oferty są równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z warunkami Oferty i ich zaakceptowaniem. Wynagrodzenie, koszty i inne opłaty związane ze skorzystaniem przez Użytkownika z Oferty, powinny być uiszczane przez Użytkownika na rzecz Partnera, w sposób przez niego określony.
  10. Na Platformie publikowane są jedynie Oferty możliwe do realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  12. Użytkownik i Usługodawca mogą porozumiewać się ze sobą:
   1. poprzez e-mail, wysłany przez Użytkownika na adres kontakt.sf@sodexo.com lub wysłany z tego adresu przez Usługodawcę, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Rejestracja i założenie Konta

  1. Korzystanie z Platformy nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika, jednakże jego brak może skutkować ograniczeniami w dostępności lub zakresie Oferty, Kuponów lub funkcjonalności Platformy.
  2. Użytkownik może korzystać z Platformy:
   1. bez zakładania Konta,
   2. po założeniu Konta, z możliwością korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, przy czym niektóre Oferty lub Kupony mogą być dostępne wyłącznie dla określonych przez Usługodawcę grup Użytkowników,
   3. po założenia Konta z użyciem Kodu Premium.
  3. Założenie Konta na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne. Założenie Konta pozwala Użytkownikowi na pobieranie wszystkich Kuponów z Platformy, z wyjątkiem Kuponów zastrzeżonych dla określonych przez Usługodawcę grup Użytkowników.
  4. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom posiadającym Konto inne funkcjonalności. O wprowadzeniu nowej funkcjonalności Usługodawca powiadomi Użytkowników na Platformie.
  5. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie i przesłać go za pomocą Platformy do Usługodawcy. Użytkownik powinien w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie wskazać swój adres e-mail i Hasło. Konto zostanie zarejestrowane przez Usługodawcę po weryfikacji konta poczty elektronicznej Użytkownika podanego w toku rejestracji Konta.
  6. Dane Użytkownika podane w toku rejestracji Konta, powinny być prawdziwe, kompletne i aktualne. Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Koncie w przypadku ich zmiany. W przypadku podania w toku rejestracji Konta adresu e-mail osoby trzeciej lub tymczasowych adresów e-mail Usługodawca ma prawo odmówić rejestracji Konta lub w przypadku istniejącego zablokować je lub usunąć Konto. Użytkownik może być również poproszony o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.
  7. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Platformie, które zostaje przypisane do adresu email wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
  8. Usługodawca może odmówić założenia Konta. W przypadku odmowy rejestracji, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i żądania uzasadnienia odmowy.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto.
  3. Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offlinereader czy innych aplikacji do przeszukiwania, zmiany lub odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów - zarówno automatycznych, jak i ręcznych - służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z Platformy, technik “scrapingu” i innych podobnych technik, z wyjątkiem operatorów publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu “spider” do kopiowania materiałów z Platformy wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów materiałów i w zakresie niezbędnym do takiego działania (nie dotyczy to pamięci cache ani archiwum takich materiałów), przy czym zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili.
  4. Użytkownik nie może:
   1. przekazywać Hasła i dostępu do Konta osobom trzecim lub podawać się za inne podmioty lub Użytkowników,
   2. korzystać z Platformy w celach innych niż osobiste i niekomercyjne,
   3. naruszać lub namawiać do naruszenia Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, zamieszczać wypowiedzi lub publikacji dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub religię, podważających dobre imię, renomę lub wizerunek innych Użytkowników, Usługodawcy, zawierających wulgaryzmy, pogróżki, treści obsceniczne, erotyczne lub pornograficzne, zniesławiające, rasistowskie, obraźliwe lub nawołujące do nietolerancji, szerzenia nienawiści lub rasizmu lub ksenofobii,
   4. naruszać praw i dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz do wizerunku, tajemnic handlowych i patentów,
   5. zbierać informacji o innych Użytkownikach, w tym ich danych osobowych,
   6. podejmować działań lub prób działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, Konta, oprogramowania lub sprzętu Usługodawcy, Użytkowników lub Partnerów (wysyłać lub zamieszczać wirusy komputerowe, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie lub jakichkolwiek inne szkodliwe materiały, które mogą przerywać albo zakłócać działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, podejmować próby obejścia lub usunięcia zabezpieczeń programów komputerowych lub logowania się do Konta, do którego Użytkownik nie ma praw, itp.),
   7. wysyłać niechciane wiadomości lub materiały reklamowe do osób, które nie wyraziły na to zgody,
   8. podejmować próby wykorzystania lub wykorzystanie Platformy do uzyskania nieuprawnionych korzyści dla siebie lub dla osób innych niż Użytkownik.
  5. Użytkownik ponosi w stosunku do Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników lub osób trzecich pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, w tym wszelkie przypadki naruszenia przez niego prawa lub postanowień Regulaminu.
  6. Użytkownik wchodząc na inne strony internetowe za pośrednictwem Platformy zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach internetowych oraz ze szczegółami świadczonych usług.
  7. Użytkownik nieodpłatnie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie go w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Platformy.
 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Oferty prezentowane na Platformie były przedstawiane zgodnie z aktualną ofertą Partnera, jednakże Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować prawdziwość lub aktualność Oferty lub Kuponu z ofertą Partnera na jego stronie internetowej lub kontaktując się z Partnerem.
  2. Usługodawca ma możliwość zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania możliwości skorzystania z niektórych Usług, w przypadkach:
   1. naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
   2. zagrożenia bezpieczeństwa Konta,
   3. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innego Użytkownika, Partnera, Usługodawcy, Platformy,
   4. po powzięciu przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkownika w trakcie rejestracji informacji niezgodnej z prawdą,
   5. korzystania przez Użytkownika z serwerów proxy w celu ukrywania adresów IP, celem zatuszowania korzystania z kilku Kont, stwarzania pozorów przebywania w innej lokalizacji lub zakłócania funkcjonowania Platformy.
  3. Działania określone w ust. 2 powyżej trwają do momentu ustania przyczyny zablokowania Konta lub wyjaśnienia przez Usługodawcę, czy Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa. Informacja o zablokowaniu Konta jest przesyłana Użytkownikowi na jego adres e-mail.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. udostępnienie Konta lub Hasła przez Użytkownika osobom trzecim,
   2. sposób i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, Kuponów i Usług dostępnych na Platformie,
   3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, w tym za dostępność lub jakość towarów lub usług po stronie Partnera lub za realizację Kuponów,
   4. treści, informacje lub pliki zamieszczane przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość i aktualność,
   5. działania stron, serwisów lub infrastruktury płatniczej Partnerów,
   6. wadliwe działanie Platformy wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów,
   7. niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Platformy, jakiegokolwiek utworu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej,
   8. naruszenie przez Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu bądź za jakiekolwiek działania Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy, na podstawie których u innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda majątkowa lub niemajątkowa, lub zostałoby popełnione względem nich przestępstwo, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń,
   9. szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Platformy przy wykorzystaniu Urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególności za sytuacje przechwycenia Hasła Użytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Platformy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zamieszczenia, zmiany lub usunięcia dowolnej Oferty z Platformy, bez uprzedniego powiadomienia,
   2. czasowego zawieszenia lub zablokowania możliwości korzystania z Oferty lub Platformy lub niektórych jej Usług w przypadku przeprowadzania napraw, prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Platformy, przy czym Usługodawca przekazuje informację o terminach dokonywania napraw, modernizacji, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych za pośrednictwem Platformy na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia, zaś w przypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji powstałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca przekazuje informację o rozpoczęciu i zakończeniu prac nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac,
 7. Dane osobowe i ochrona prywatności

  Szczegółowe informacje dotyczące administratora, inspektora ochrony danych, zasad przetwarzania danych osobowych i realizacji praw dostępne są na stronie https://www.sodexofriends.pl/polityka-prywatnosci

 8. Prawa własności intelektualnej

  1. Niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Platformy jakichkolwiek materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) lub znakiem towarowym, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) lub innym prawem, bez wyraźnej zgody właściciela takich praw. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez niego prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub innego prawa osoby trzeciej.
  2. Usługodawca informuje, że Platforma zawiera materiały chronione prawem, takie jak: znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
  3. Zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, zamieszczanie, odtwarzanie lub transmitowanie w jakiejkolwiek formie oraz za pośrednictwem jakichkolwiek środków, sprzedawanie, wypożyczanie, użyczanie w ramach licencji lub sublicencji, wykorzystywanie do tworzenia utworów lub opracowań lub innych dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub Oferty lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 9. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub nieprawidłowego sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę, powinny być składane przez Użytkownika w sposób określony w pkt 3 ust. 12 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe – o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia.
  2. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjne w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja
  4. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
  5. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
  6. Reklamacje dotyczące Oferty, Kuponu lub towaru lub usługi nabytych u Partnera powinny być reklamowane bezpośrednio u tego Partnera oferującego towary lub usługi, którego dana reklamacja dotyczy.
  7. Niezależnie od możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie powództwa skierowanego przed sąd powszechny, Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Zmiana regulaminu

  1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
  2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez informacje na stronie głównej Platformy zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
  3. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę drogą e-mailową (na adres wskazany w pkt 3 ust. 1 lit. b) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 11. Okres obowiązywania, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

  1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o Ofertach bez konieczności rejestracji Konta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Platformy. Pozostałe Umowy zawierane są na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
  3. Dla odstąpienia od Umowy niezbędne jest powiadomienie Usługodawcy o odstąpieniu w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail), przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest wysłanie go przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy określa załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, jest ona uważana za niezawartą. Usługodawca prześle Użytkownikowi niezwłocznie na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu.
  6. Zarówno Użytkownikowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy jest jednoznaczne z dyspozycją niezwłocznego zablokowania i usunięcia Konta.
  7. Zobowiązania Użytkownika wynikające z Umowy trwają do momentu skutecznego odstąpienia przez niego od Umowy lub skutecznego jej rozwiązania w drodze wypowiedzenia Umowy .
  8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, może zostać złożone przez Użytkownika w sposób wskazany w pkt 3 ust. 13 Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika.
  9. Wycofanie zgód składanych przez Użytkownika w toku korzystania z Platformy, a wymaganych do korzystania z niej, jest równoznaczne z uniemożliwieniem świadczenia przez Usługodawcę Usług, których zgoda dotyczy i może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Usługodawcę.
  10. Usunięcie Konta nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z Oferty lub Kuponu, nabyte przed jego usunięciem.
  11. Jeżeli Umowa została wypowiedziana przez Usługodawcę, dokonanie ponownej rejestracji Konta przez Użytkownika może wymagać uprzedniej zgody Usługodawcy.
 12. Przepisy końcowe

  1. Miejscem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
  5. Użytkownik nie może przekazywać całości ani części praw ani obowiązków wynikających z Umowy, nie może też w żaden inny sposób nimi rozporządzać, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
Ta witryna przechowuje pliki cookie. Służą one do poprawy jakości korzystania z witryny internetowej i umożliwiają świadczenia bardziej spersonalizowanych usług, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.